Nezaradené

United-Nuke – krátky úvod o tomto publikačnom systéme

UNITED-NUKE je inteligentný systém pre správu obsahu, ktorý je kompatibilný s mnými roząíreniami ako sú napr. moduly, bloky, či vzhľady pôvodne napisanými pre systém PHP-Nuke. Aj keď sa oba systémy z pohľadu uľivateľa môľu zdať veľmi podobné, na pozadí sú niektoré zásadné mechanizmy s cielom dosiahnúť čistého, rychlého a bezpečne napísaného kódu pre maximálne zabezpečenie a funkčnosť systému rieąené odliąne.

K čomu je systém určený:

UNITED-NUKE je platforma pre jednoduché publikovanie informácií a
vytváranie dynamických webov na internete či intranete a ich správu cez
webové rozhranie bez nutnosti pouľívať ďaląie ąpeciálne nástroje. Vďaka
ucelenosti tohto publikačného systému je systém vhodný nie len pre
webové prezentácie, ale aj pre rozsiahlé webové portály s vysokými
nárokmi na mnoľstvo funkcií a stabilitu.


Prečo systém pouľívať:

UNITED-NUKE obsahuje rozmanité nástroje pre správu dynamických webov
ako je napr. prehľadný archív článkov rozčlenený podľa kategórií a tém,
archív súborov a odkazov, aktuality, moľnosť zadávania ankiet alebo len
jednoduchých oznámení. Súčasťou systému je i fórum postavené na
overenom open source rieąení phpBB. K systému je tieľ dostupný
pokročilý WYSIWYG editor a naďalej sa pracuje na jeho nových súčastiach.

Poznámka: Informácie sú prevzaté z domovskej stránky systému: http://united-nuke.openland.cz/lang/czech

Loading Facebook Comments ...