ABAP pre začiatočníkov 2.diel


Výučba programovacieho jazyka ABAP prebieha vo vývojom prostredí SAP ECC. Trial verziu tohto prostredia si môžete stiahnuť v sekcii download na


na stránke http://sdn.sap.com  (pre stiahnutie musíte byť zaregistrovaní). Jedná sa o standalone verziu, čo znamená, že na Váš počítač sa nainštaluje server aj SAP GUI.  


Nezávislosť na platforme

Nakoľko sa SAP rozdeľuje na mnoho prostredí, tak pre účel seriálu sa nemusíte zaoberať na akom hardvéry, operačnom systéme SAP funguje. Stačí keď si zapamätáte že SAP má funkčnosť stabilného chodu, teda je jedno akú databázu používa.

SAP moduly
– PP (Production Planning)
– MM (Materials Management)
– SD (Sales and Distribution)
– FI (Financial Accounting)
– CO (Controlling)
– PS (Project System)
– IS (Industry Solutions)
– HR (Human Resources)
– PM (Plant Maintenance)
– ABAP


Aplikačné programy a behové prostredie

Program SAP pozná dva druhy programov – reporty a dynamické programy


Reporty:

Reporty sú jednoducho povedané dávkové programy, generujúce zoznamy pre získavanie dát. Užívateľ nemôže vstúpiť do procesu počas generovanie reportu, to preto aby nezmenil jeho chovanie.


Dynamické programy:

Dynamické programy umožňujú vstúpiť do programu počas behu. Dynamické programy používajú radu dialógových okien. Priebeh programu závisí od toho kedy to programu vstúpime, alebo na ktorých obrazovkách užívateľ skončí a ktoré funkcie spustí.


Pracovné procesy – workprocesy

Všetky programy bežia na pracovných procesoch – workprocesoch na aplikačnom servery, tým sa programy stávajú nezávislé na operačnom systéme a databázy. Workprocesy sú systémovými užívateľmi databázového procesu. Behom spustenia programu, systém SAP vytvára niekoľko workprocesov. Každý má iné vlastnosti alebo je pre iný typ.


Dispečer

V praxi je množstvo užívateľov väčšie ako počet dostupných workprocesov. Preto pri prihlásený nemôže byť užívateľovi pridelený pevný workproces. Podsystém dispečer rozdeľuje požiadavky užívateľov na voľne workprocesy. Dispečer optimalizuje požiadavky takým spôsobom aby ten istý proces spracovával všetky po sebe nasledujúce dialógy. Pokiaľ je to nemožne tak jednotlivé dialógové kroky aplikácie pridelí rôznym workprocesom.


Vlastnosti

Dispečer spustí aplikáciu a ma priamy prístup do pamäti, kde sú uložené objekty a dáta bežiacich aplikácii. Týmto sprístupňuje tri ďalšie elementy..


Procesor dynper

Všetky aplikačné programy majú logiku toku a spracovania dát. Proces dynper zodpovedá za logiku toku. Reaguje na akcie užívateľa a riadi ďalší beh programu. Nevykonáva výpočtové operácie


Procesor ABAP

Zodpovedá za vlastnú logiku spracovania. Od procesora dynper príma dáta užívateľa a vysiela výstupné dáta. Môže vykonávať aritmetické aj logické operácie. Kontrolovať oprávnenia pre čítanie a zápis do databáze cez databázové rozhranie.


Databázové rozhranie

Existujúce príkazy jazyku ABAP ktoré nie sú závislé na databáze umožňujú priamy vstup do databáze cez databázové rozhranie. Označujú sa ako OpenSQL. OpenSQL môžete použiť ako jednotnú komunikáciu s databázovým rozhraním každého databázového systému prostredníctvom sady príkazov systému SAP. Toto zapuzdrenie umožňuje aby programátori v ABAPe ani nevedeli aký databázový systém práve SAP podporuje.
Môžete s databázou komunikovať priamo prostredníctvom SQL jazyka ale neodporúča sa to, pre riziko narušenia bezpečnosti. Procesor ABAP a procesor dynper sú dva úplne odlišné svety. Napríklad procesor dynper nemôže vykonávať žiadne aritmetické operácie. Kombinácia workprocesov procesoru ABAP a procesoru dynper sa nazýva behové prostredie jazyka ABAP.


Štruktúra programov v jazyku ABAP

Deklaračná časť – definuje tabuľky, štruktúru, pracovné oblasti, pole atď.


TIP: ABAP Objects – rozšírenie jazyka ABAP o objektové orientovane elementy. Toto rozšírenie umožňuje zapuzdrenie rozhrania, dedičnosť atď. Ale aj syntaktická kontrola.

Bloky spracovania – modulárne jednotky ktoré môže procesor dynper volať podľa špecifických pravidiel, bloky obsahujú:

Dialógové moduly – výberové obrazovky, výstup zoznamu na obrazovku

Bloky udalosti – výber položky zoznamu poklepaním myši alebo stlačením tlačidlá na dialogovéj obrazovke

Procedúry – podprogramy alebo funkčné moduly, často sa opakujúce úlohy ako sťahovanie a nahrávanie dát

Čitateľnosť, transparentnosť a udržiavateľnosť – dodržiavanie programátorských zvykov, pochopenie kódu, nestačí len aby to robilo to čo má…

Stavebné bloky – písanie kódu v blokoch, aby sa po čase dala časť vymeniť bez porušenia funkčnosti

Prihlasovanie a odhlasovanie:

Musíte si však nainštalovať SAP Front End – SAP logon. Tento logon je súčasťou inštalácie SAP NetWeaveru stiahnuteľných z SDN alebo si ho môžete stiahnuť tu:

SAP GUI

Po úspešnom stiahnutí, rozbalení a inštalácii si ho nakonfigurujte nasledujúcim spôsobom.


Nástroj ABAP Workbench.

Aby sa k nástroju ABAP Workbench dostali musíte mať nainštalovaný SAP GUI a byť registrovaný ako programátor a čomu potrebujete “prístupový kľuč”. Správca systému si musí vyžiadať kľúč priamo od firmy SAP pre každú inštanciu systému SAP. Pracujete s systémom miniSAP tak už máte prístupový kľúč pre štandardného užívateľa.


Kód tranzakcie

prostredníctvom kódu tranzakcie sa dajú spúšťať štruktúrovanej ponuky systému SAP. Zadávajú sa v ľavej hornej časti obrazovky.


Nástroj ABAP Dictionary 

ABAP Dictionary alebo jednoducho povedané “slovník”. Databázové tabuľky (čítanie dáta z tabuľky, zapisovanie do tabuľky) môžeme použiť OpenSQL. Viac v 3. časti seriálu…

Predchádzajúci diel seriálu | Ďalší diel seriálu  


zdroj: TS FMG.sk

Loading Facebook Comments ...