Klávesova skratky vo Windows XP

Rozsiahly zoznam klávesových skratiek používaných v systame Windows XP
a v aplikáciách integrovaných v systame. V článku nájdete vyće 100
skratiek s popisom a funkciou.

Vćeobecna klávesova skratky:

• CTRL + C (kopírovanie),

• CTRL + X (vystrihnutie),

• CTRL + V (vloženie),

• CTRL + Z (krok späť),

• DELETE (odstránenie),

• SHIFT + DELETE (odstránenie vybratej položky nastálo, bez umiestnenia do Koća),

• kláves CTRL počas premiestnenia položky (skopírovanie vybratej položky),

• CTRL + SHIFT počas premiestnenia položky (vytvorenie odkazu na vybratú položku),

• kláves F2 (premenovanie vybratej položky),

• CTRL + ćípka doprava (presunutie kurzora na začiatok ďalćieho slova),

• CTRL + ćípka doľava (presunutie kurzora na začiatok predchádzajúceho slova),

• CTRL + ćípka nadol (presunutie kurzora na začiatok ďalćieho odseku),

• CTRL + ćípka nahor (presunutie kurzora na začiatok predchádzajúceho odseku),

• CTRL + SHIFT a niektorá z kurzorových kláves (označenie bloku textu),

• SHIFT a niektorá z kurzorových kláves (výber viacerých položiek v okne alebo na ploche alebo označenie textu v dokumente),

• CTRL + A (výber vćetkaho),

• kláves F3 (hľadanie súborov alebo priečinkov),

• ALT + ENTER (zobrazenie vlastností pre vybratú položku),

• ALT + F4 (zatvorenie aktívnej položky alebo ukončenie aktívneho programu),

• ALT + ENTER (zobrazenie vlastností pre vybratý objekt),

• ALT + MEDZERNÍK (zobrazenie kontextovej ponuky pre aktívne okno),

• CTRL + F4 (zatvorenie aktívneho dokumentu v programe, ktorý dovoľuje otvoriť viac dokumentov naraz),

• ALT + TAB (prepínanie medzi otvorenými položkami),

• ALT + ESC (cyklický pohyb medzi položkami v poradí, v akom boli otvorena),

• kláves F6 (cyklický pohyb medzi prvkami obrazovky v okne alebo na ploche),

• kláves F4 (zobrazenie zoznamu Panel adries v dialógovom okne Tento počítač alebo v programe Prieskumník),

• SHIFT + F10 (zobrazenie kontextovej ponuky pre vybratú položku),

• ALT + MEDZERNÍK (zobrazenie systamovej ponuky pre aktívne okno),

• CTRL + ESC (zobrazenie ponuky Ltart),

• ALT + podčiarknuta písmeno z názvu ponuky (zobrazenie príslućnej ponuky),

• podčiarknuta písmeno z názvu príkazu v otvorenej ponuke (vykonanie príslućnaho príkazu),

• kláves F10 (aktivácia panela s ponukami v aktívnom programe),

• ćípka doprava (otvorenie ďalćej ponuky napravo alebo otvorenie vedľajćej ponuky),

• ćípka doľava (otvorenie ďalćej ponuky naľavo alebo zatvorenie vedľajćej ponuky),

• kláves F5 (aktualizácia aktívneho okna),

• BACKSPACE (zobrazenie priečinka umiestnenaho o úroveş vyććie v priečinku Tento počítač alebo v programe Prieskumník),

• ESC (prerućenie aktuálnej úlohy),

• kláves SHIFT počas vloženia disku CD do mechaniky CD-ROM (zabráni automatickamu prehrávaniu mechaniky CD-ROM).

Klávesova skratky dialógovaho okna:

• CTRL + TAB (presun dopredu po kartách),

• CTRL + SHIFT + TAB (presun dozadu po kartách),

• TAB (presun dopredu po možnostiach),

• SHIFT + TAB (pohyb dozadu po možnostiach),

• ALT + podčiarknuta písmeno (vykonanie príslućnaho príkazu alebo výber príslućnej možnosti),

• ENTER (vykonanie príkazu pre aktívnu možnosť alebo tlačidlo),

• MEDZERNÍK (ak je začiarkavacie políčko aktívne, jeho začiarknutie alebo zrućenie začiarknutia),

• kurzorova klávesy (výber tlačidla, ak je skupina tlačidiel aktívna),

• kláves F1 (zobrazenie Pomocníka),

• kláves F4 (zobrazenie položiek v aktívnom zozname),

• BACKSPACE (otvorenie priečinka o úroveş vyććie v dialógovom okne Uložiť ako a Otvoriť).

Klávesova skratky pre klávesnicu Microsoft Natural Keyboard:

• Logo Windows (zobrazenie alebo skrytie ponuky Ltart),

• Logo Windows + BREAK (zobrazenie dialógovaho okna Systam – vlastnosti),

• Logo Windows + D (zobrazenie plochy),

• Logo Windows + M (minimalizovanie vćetkých okien),

• Logo Windows + SHIFT + M (obnovenie minimalizovaných okien),

• Logo Windows + E (otvorenie priečinka Tento počítač),

• Logo Windows + F (hľadanie súborov alebo priečinkov),

• CTRL + Logo Windows + F (hľadanie počítača),

• Logo Windows + F1 (zobrazenie Pomocníka systamu Windows),

• Logo Windows + L (zamknutie klávesnice),

• Logo Windows + R (otvorenie dialógovaho okno Spustiť),

• Logo Windows + U (spustenie aplikácie Správca pomôcok).

Klávesova skratky pre zjednodućenie ovládania:

• pravý kláves SHIFT pridržať na osem sekúnd (zapnutie alebo vypnutie funkcie Filtrovanie klávesov),

• ľavý kláves ALT + ľavý kláves SHIFT + PRINT SCREEN (zapnutie alebo vypnutie funkcie Vysoký kontrast),

• ľavý kláves ALT + ľavý kláves SHIFT + NUM LOCK (zapnutie alebo vypnutie funkcie Klávesy myći),

• päťkrát kláves SHIFT (zapnutie alebo vypnutie funkcie Jedným prstom),

• kláves NUM LOCK pridržať na päť sekúnd (zapnutie alebo vypnutie funkcie Ozvučenie klávesov),

• Logo Windows + U (spustenie programu Správca pomôcok).

Klávesova skratky programu Prieskumník:

• END (zobrazenie dolnej časti aktívneho okna),

• HOME (zobrazenie hornej časti aktívneho okna),

• NUM LOCK + kláves s hviezdičkou (*) (zobrazenie vćetkých podpriečinkov nachádzajúcich sa nad vybratým priečinkom),

• NUM LOCK + kláves so znakom plus (+) (zobrazenie obsahu vybrataho priečinka),

• NUM LOCK + kláves so znakom mínus (-) (zbalenie vybrataho priečinka),

• ćípka doľava (zbalenie aktuálneho výberu, ak je rozbalený, alebo výber nadradenaho priečinka),

• ćípka doprava (zobrazenie aktuálneho výberu, ak je rozbalený, alebo výber prvaho podpriečinka).

Klávesova skratky pre program Mapa znakov:

Po dvojitom kliknutí na znak v mriežke znakov sa môžete pohybovať v mriežke pomocou klávesových skratiek:
• ćípka doprava (presun doprava alebo na začiatok nasledujúceho riadka),

• ćípka doľava (presun doľava alebo na koniec predchádzajúceho riadka),

• ćípka nahor (presun o jeden riadok nahor),

• ćípka nadol (presun o jeden riadok nadol),

• PAGE UP (presun o jednu obrazovku nahor),

• PAGE DOWN (presun o jednu obrazovku nadol),

• HOME (presun na začiatok riadka),

• END (presun na koniec riadka),

• CTRL + HOME (presun na prvý znak),

• CTRL + END (presun na posledný znak),

• MEDZERNÍK (prepínanie medzi zväčćeným a normálnym zobrazením vybrataho znaku).

Konzola Microsoft Management Console (MMC), klávesova skratky pre hlavna okno:

• CTRL + O (otvorenie uloženej konzoly),

• CTRL + N (otvorenie novej konzoly),

• CTRL + S (uloženie otvorenej konzoly),

• CTRL + M (pridanie alebo odstránenie položky konzoly),

• CTRL + W (otvorenie novaho okna),

• kláves F5 (aktualizácia obsahu vćetkých okien konzoly),

• ALT + MEDZERNÍK (zobrazenie ponuky okna MMC),

• ALT + F4 (zatvorenie konzoly),

• ALT + A (zobrazenie ponuky Akcia),

• ALT + V (zobrazenie ponuky Zobraziť),

• ALT + F (zobrazenie ponuky Súbor),

• ALT + O (zobrazenie ponuky Obľúbena).

Klávesova skratky pre okno konzoly MMC:

• CTRL + P (vytlačenie aktuálnej strany alebo aktívnej časti strany),

• ALT + kláves so znakom mínus (-) (zobrazenie ponuky pre okno aktívnej konzoly),

• SHIFT + F10 (zobrazenie kontextovej ponuky Akcia pre vybratú položku),

• kláves F1 (otvorenie tamy Pomocníka, ak je vybratá nejaká položka),

• kláves F5 (aktualizácia obsahu vćetkých okien konzoly),

• CTRL + F10 (maximalizácia aktívneho okna konzoly),

• CTRL + F5 (obnovenie aktívneho okna konzoly),

• ALT + ENTER (zobrazenie dialógovaho okna Vlastnosti pre vybratú položku),

• kláves F2 (premenovanie vybratej položky),

• CTRL + F4 (zatvorenie aktívneho okna konzoly, ak má konzola iba jedno okno).

Navigácia v programe Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy:

• CTRL + ALT + END (otvorenie dialógovaho okna Microsoft Windows NT Security),

• ALT + PAGE UP (prechod medzi programami zľava doprava),

• ALT + PAGE DOWN (prechod medzi programami sprava doľava),

• ALT + INSERT (cyklický pohyb medzi najčastejćie používanými programami),

• ALT + HOME (zobrazenie ponuky Ltart),

• CTRL + ALT + BREAK (prepínanie zobrazenia medzi oknom a celou obrazovkou na klientskom počítači),

• ALT + DELETE (zobrazenie ponuky),

• CTRL + ALT + kláves so znakom mínus (-) (umiestnenie snímky
aktívneho okna na klientskom počítači do schránky na terminálovom
serveri, má rovnakú funkciu ako stlačenie klávesy PRINT SCREEN na
lokálnom počítači),

• CTRL + ALT + kláves so znakom plus (+) (umiestnenie snímky celej
plochy klientskeho okna do schránky na terminálovom serveri, má rovnakú
funkciu ako stlačenie kombinácie kláves ALT + PRINT SCREEN na lokálnom
počítači).

Navigácia v programe Microsoft Internet Explorer:

• CTRL + B (otvorenie dialógovaho okna Obľúbena položky – organizovanie),

• CTRL + E (otvorenie panela Hľadať),

• CTRL + F (spustenie nástroja Hľadať),

• CTRL + H (otvorenie panela História),

• CTRL + I (otvorenie panela Obľúbena položky),

• CTRL + L (otvorenie dialógovaho okna Otvoriť),

• CTRL + N (spustenie ďalćej inćtancie prehľadávača s rovnakou webovou adresou),

• CTRL + O (otvorenie dialógovaho okna Otvoriť, rovnako ako CTRL + L),

• CTRL + P (otvorenie dialógovaho okna Tlačiť),

• CTRL + R (aktualizácia aktívnej webovej stránky),

• CTRL + W (zatvorenie aktuálneho okna).

Zdroj: Microsoft

Loading Facebook Comments ...