Buď mojím priateľom!

Počas ±túdia na strednej ±kole som býval na internáte. V druhom ročníku sa začal o mňa zaujímať jeden spoluľiak. V mnoľstve listov, vľdy bez odosielateľa, vychvaľoval moje najrôznej±ie kvality a prednosti. Ja sám som na sebe nič pozoruhodné nevidel – svetlé vlasy, modré oči a červeň na lícach. Listov, aké pí±u väč±inou chlapci dievčatám, v±ak stále pribúdalo, a tak som začal byť zvedavý, od koho vlastne pochádzajú. No autora nič neprezrádzalo…

Chcel by som, aby si bol mojím priateľom, stálo v nasledujúcom liste. Ak by si mal záujem o priateľstvo so mnou, nechoď zajtra po ±kole na futbal, ale príď do lesíka. Budem ťa čakať na brehu rieky.
Konečne sa mohlo tajomstvo odhaliť. A tak som tam po vyučovaní za±iel, a keď som sa konečne dostal aľ k rieke, neveril som vlastným očiam!

Rudo o rok star±í spoluľiak leľal v tráve a snaľil sa opaľovať. Ko±eľu mal vyzlečenú a poskladanú pod hlavou. Leľal tam roztiahnutý len v ±ortkách a sandáloch. Keď ma zbadal, tvár sa mu rozľiarila ±irokým, takmer zvodným úsmevom.
Prvý kontakt

Vedel som, ľe príde±. Nedá± mi na zvítanie pusu, kamo±? Spýtal sa ma. Ale to predsa robia baby a nie chalani, rozpačito som sa bránil. A ja naozaj nie som tvoje dievča. Moľno by si mi ho mohol zastúpiť. Alebo v najhor±om prípade ja tebe, ak to má± rad±ej s chalanmi. Nijako som na to nezareagoval, pretoľe som nemal ani potuchy, čo to na mňa skú±a. A keďľe mi nebol príli± sympatický, otvorene som mu povedal, ľe o takéto priateľstvo nemám záujem a ľe s tými listami uľ môľe pokojne prestať. Nasledujúce ráno som v±ak zase na±iel v lavici list od neho, prvý raz podpísaný. Ak moje priateľstvo neprijme±, spácham samovraľdu. Za to potom ponesie± vinu ty. Ale ak sa stane± mojím priateľom, dám ti v±etko. Bude± mojim vládcom a smie± si so mnou robiť čokoľvek. S láskou, tvoj milujúci priateľ Rudo. Nič som v±ak ani tentoraz nepodnikol a samovraľda sa, samozrejme, nekonala. Nemal som v±ak z toho v±etkého dobrý pocit. Ale Rudo sa nevzdával. Onedlho, cez víkend, keď boli moji dvaja spolubývajúci doma u rodičov, ma naozaj prekvapil. Bolo krátko pred polnocou, a ja som hlboko spal, no zrazu ma niečo prebudilo. Otvoril som oči a zbadal niečiu hlavu na vankú±i hneď vedľa mňa. Skôr neľ som vykríkol, Rudo mi priloľil na ústa ruku: Psst, buď potichu. To som ja, Rudo. Nemôľem vôbec spať, tak som pri±iel za tebou. Veľmi mi chýba±. Zvádzal ma. Od ±oku som neprehovoril ani slovo. Len som potichu čakal, čo bude ďalej. Zrazu sa jeho pery dotkli mojich a jeho jazyk si začal raziť priechod do mojich úst. Rudov horúci dych a tesná blízkosť spôsobili, ľe mi srdce začalo biť ako zvon a dovolil som mu robiť si so mnou, čo sa mu zachcelo. Vtedy mi rozopol pyľamo a mocnými rukami mi hladil hruď, pravidelnými pohybmi sa presúval stále niľ±ie. Pokoľka mi celá horela a rád by som bol aj niečo povedal, ale pery som mal stále zamestnané tými jeho. Si uľ pekne tvrdý, má± to rád rýchlo? Spýtal sa ma. V mesačnom svite sa črtali len jeho obrysy. Uprene som hľadel na jeho rozkrok, ktorý bol uľ úplne na prasknutie. Akoby priťahovaný magnetom som sa k nemu načiahol a vyzliekol mu nohavice a aľ vtedy sa predo mnou odhalilo jeho muľstvo v celej svojej veľkosti. Rukami mi jemne pritiahol hlavu aľ k svojmu tvrdému penisu a ja som ho vzal do úst. Si sladký, ±epkal Rudo, len neprestávaj! Odhalil som, ako jazykom najlep±ie a najneľnej±ie láskať jeho ruľový ľaluď. Rudo ma vzal do náručia a mne po celom tele začali behať vzru±ujúce zimomriavky. Tá hra sa mi začínala páčiť. Takľe, teraz sme uľ skutoční priatelia. Konečne. Uľ nás nič nerozdelí. A znova sme sa hrali – s rukami, bozkami a jazykom. Na±e vzru±enie čoraz viac narastalo. Pomaly sme sa obaja blíľili k orgazmu. Rudo ho v±ak nechal preľiť prvého mňa, aľ potom sa sústredil na seba. Aľ keď sa jeho tep opäť upokojil, spýtal som sa ho: Si teraz ±ťastný? Mám ťa stra±ne rád, Peter, odvetil Rudo. Uľ od prvej chvíle, čo som ťa uvidel. Skrátka, zaľúbil som sa do teba. A teraz nemôľem byť ±ťastnej±í. Po víkende, keď sa uľ v±etci vrátili naspäť, sme sa museli začať stretávať potajomky mimo internátu, pretoľe na±e tajomstvo sme nechceli za ľiadnu cenu nikomu prezradiť. Stretávali sme sa a milovali. Počas v±etkých tých rokov ±túdia. A bolo to krásne. Keď Rudo ukončil ±kolu a odi±iel o rok skôr ako ja, bol to pre mňa jeden z najhor±ích dní. A ná± vzťah sa, samozrejme, rozpadol. Rudo býval ďaleko a začal pracovať. Nemal na cestovanie čas. A moľno aj stratil záujem. To sa uľ nikdy nedozviem.

zdroj: eroticke poviedky


Loading Facebook Comments ...